Biografije

Biografije i reference članova NVO Men’s health:

Prof. dr Bogdan Pajović  

Rođen sam 9. juna 1956. godine u Kotoru, gdje sam završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu 19. maja 1982. godine, riješenje br. 1/686, sa prosječnom ocjenom 9,43. Specijalizaciju iz urologije sam započeo 1. novembra 1986. godine, a specijalistički ispit položio na Urološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu, 7. novembra 1990. godine sa odličnim uspjehom, rješenje br. 6/447. Magisterijum iz oblasti urologije upisao sam 7. oktobra 1988. godine. Teorijski dio magistarskog ispita položio sam 11. aprila 1990. godine sa odličnim uspjehom. Magistarska tema je odobrena 31. januara 1990.godine br. 1231/16, a magistarski rad pod nazivom “Uticaj varikocele na kvalitet spermatogeneze osoba od 12 do 18 godina”, odbranio sam 24. juna 1992. godine; mentor: Doc. dr S. Mićić, rješenje br. 9/7. od 24. juna 1992. godine. Tema za doktorsku disertaciju, ”Mjesto i značaj genitalne infekcije kod infertilnih muškaraca” odobrena je 5. aprila 1994, br. 23/17. Doktorirao sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu 25. aprila 1996. godine pred komisijom u sastavu: Prof. dr Sava Mićić, Prof. dr Jovan Hadži-Đokić i Prof. dr Spasoje Petković, pod brojem 4140. Od 7. do 21. aprila 1992. godine boravio sam na obuci o ultrazvučnoj dijagnostici urinarnog trakta na Urološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu. Zvanje primarijusa dodjeljno mi je 3. novembra 1999. godine; predsjednik komisije Prim.dr Lj. Uličević. Specijalizacija iz andrologije položena je 28. septembra 2005. godine, kod prof. dr Save Mićića. U decembru 2002. godine, izabran sam za predsjednika udruženja urologa Crne Gore.

Nastavno-naučno vijeće na sjednici 23.09.2003. godine, izabralo me je u zvanje docenta za predmet hirurgije – oblast urologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici, rješenje br. 01- 822. Naučno-nastavno vijeće Univerziteta Crne Gore, na sjednici od 21.09.1999. godine, br. 02 – 822, donjelo je odluku o mom izboru u zvanje docenta za brodsku medicinu. Komisiju za pisanje referata činili su Prof. dr S.Mićić, Prof. dr M.Kuliš i Prof dr M. Drecun. Izabran sam za mentora iz oblasti urologije. Naučno-nastavno vijeće Univerziteta Crne Gore izabralo me za naučnog saradnika za oblast urologije, 13.10.1997. godine. Komisija za pisanje referata u sastavu: Prof. dr M.Kuliš i Prof. dr B.Filipović. Izabran sam za predavača “prve pomoći na brodu”, od strane Ministarstva pomorstva i saobraćaja Crne Gore, br. 01-512/1 od 24.03.1997. godine. Nastavno-naučno vijeće na sjednici 22.03.1996. godine izabralo me u zvanje profesora Više škole za brodsko zdrastvo na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Komisije za pisanje referata činili su Prof. dr D.Delić, Prof. dr V.Šćekić i Prof. dr V.Kalezić. Nastavno-naučno vijeće na sjednici od 08.06.1995. godine, br.01-434, izabralo me je u zvanje predavača Više škole za predmet brodsko zdrastvo na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Predsjednik komisije za pisanje referata – Prof. dr M.Živkov. Nastavno-naučno vijeće Univerziteta Crne Gore izabralo me za višeg istraživača za predmet urologija na sjednici 30.06.1993. godine, br. 01-522. Tokom medicinskih studija bio sam predsjednik Komisije za naučno-istraživački rad studenata u trajanju od 1978 do 1980. dodine. Tokom medicinskih studija bio sam demonstrator na Katedri za biologije (dvije školske godine), a na Katedri za anatomiju (tri godine) o čemu prilažem rešenje br. 10987 iz 1976. godine irješenje br. 2806 od iz 1977. godine. Bibliografiju prof. dr Bogdana Pajovića možete preuzeti ovdje: bibliografija 

Vasilije Bošković

Rođen je 10. avgusta 1990. godine u Bijelom Polju- Crna Gora, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje sa odličnim uspjehom i priznanjem „Luča“. Medicinski fakultet u Podgorici upisao je 3. jula 2009. godine, a diplomirao 26. maja 2015. godine kao redovni i najbolji student svoje generacije ( generacija 2009/10). Tokom studija je više puta nagrađivan za postignute rezultate. Dobitnik je Nagrade Univerziteta Crne Gore, kao najbolji student za studijsku 2013/14. godinu. Medicinski fakultet je u kontinuitetu nagrađivao njegov rad, Godišnjom studentskom nagradom, za izuzetno postignut uspjeh tokom studija. Dobitnik je Atlas stipendije za studijsku 2014/2015. godinu. Više puta se dodatno edukovao u organizaciji Ljekarske komore Crne Gore i Ministarstva zdravlja CG o čemu svjedoče licencirani sertifikati. Bio je demonstrator na predmetu Patološka fiziologija sa laboratorijskom medicinom. Bavi se naučno- istraživačkim radom. Diplomirao je sa ocjenom „A“ (deset), 26. maja 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici, na temu „Akutne komplikacije u onkologiji“ pred komisijom u sastavu Prof. dr Vladimir Todorović – mentor, Prof. dr Bogdan Pajović – član, Acc. prof.dr Goran Nikolić –predsjednik komisije. Aktivni je član NVO „ Muško zdravlje- Men´s health“, Podgorica, NVO „Plavi krug- Društvo za borbu protiv dijabetesa“, Bar, kao i Kluba mladih Opštinske organizacije Crvenog krsta Bijelo Polje.

Milovan Roganović

Rođen sam 3.3.1994 u Nikšiću, Crna Gora. Osnovnu školu ,,Ratko Žarić,, i Gimnaziju ,,Stojan Cerović,, završio sam u Nikšiću. Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja sam učestvovao na Republičkim i Državnim takmičenjima iz hemije, gdje sam osvoio 3 prva i 1 treće mjesto. Učesnik sam više ljetnjih škola i seminara za mlade talente iz prirodnih nauka. Medicinski fakultet UCG sam upisao 2012. godine. Trenutno sam na trećoj godini studija. Imenovan sam za studenta demonstratora na predmetu Medicinska biohemija i hemija. Bavim se naučno-istraživačkim radom. Govorim engleski jezik. 

Krsto Pavićević

Rođen sam u Podgorici 27.11.1975;
Završio  OŠ“Savo Pejanović i gimnaziju „Slobodan Škerović“;
Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu 14.07.1999. godine, odsjek za matematiku i računarske nauke, smjer nastavno-teorijski;
Završio postdiplomske studije i magistrirao oktobra 2007 godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici (tema rada Teorija brojeva sa posebnim osvrtom na distribuciju prostih brojeva);
Objavio sam četiri naučna rada iz oblasti matematike, metodike matematike i istorije matematike:

  • M-r Krsto Pavicevic: Diferencirana nastava po matematika vo sredni strucni ucilista vo Crna Gora, Obrazovni refleksii, biro za razvoj na obrazovanieto, Skopje 2008;
  • M-r KP: Hipotezi na prosti broevi-istoriski pregled, Prosvetno delo, Skopje
  • M-r KP: Razgleduvanje na distribucijata na prosti broevi preku Riemannova zeta funkcija, Matematicki bilten, Sojuz na matematicarite na R.Makedonija, Skopje, 2007;
  • M-r KP: Nekoliko teza o prostim brojevima, Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku praksu, Podgorica, 2008;

Doktorske studije završio na MAUP-u (Međunarodna akademija upravljanja personalom), Kijev, Ukrajina, u okviru kojih sam položio tri ispita (filozofija, metodika nastave matematike, engleski jezik), te objavio tri rada u Ukrajini-u časopisima MAUP-a (primjena informaciono-komunikacione tehnologije u poboljšanju metodologije nastave matematike, Uticaj informaciono-komunikacione tehnologije na formiranje metodike nastave na daljinu, karakteristike obrazovnog softvera za podršku studentima matematike) i aprila 2012 odbranio doktorsku disertaciju iz metodike obrazovanja-matematike (Optimizacija profesionalne pripeme budućih nastavnika matematike na pedagoškom univerzitetu);

Radio kao profesor matematike u OŠ“Vladimir Nazor“ od septembra 1999 do januara 2003 godine. Školske 2007/2008 godine radio kao profesor u SSŠ”Spasoje Raspopović” u Podgorici. Radio sam, honorarno, osam godina i kao profesor u Srednjoj muzičkoj školi “Andre Navara” u Podgorici;
Poslanik u Skupštini RCG januar 2003-oktobar 2006 godine; predsjednik Mladih liberala Crne Gore 1998-2001, član Velikog kabineta LSCG, potpredsjednik (2002-2004) i predsjednik Građanske partije Crne Gore (2004-2006), jedan od osnivača Pokreta za evropsku nezavisnu Crnu Goru;
Položio stručni ispit za nastavno i vaspitno osoblje aprila 2001 godine i pohađao (završio) jednogodišnji  seminar za obuku nastavnika u sklopu reforme obrazovanja, u organizaciji Britanskog savjeta;
Školske 2007/08 godine radio kao saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu- držao  vježbe na predmetu Matematika I i II na Građevinskom i Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore;
Položio stručni ispit za rad u državnim organima decembra 2007 godine;
Od 2008 godine radim u Upravi/Agenciji za civilno vazduhoplovstvo kao inspektor/nadzornik bezbjednosti vazdušnog saobraćaja;
Završio sam brojne ICAO/ECAC seminare/kurseve za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, uključujući i odgovarajuće kurseve za nacionalnog auditora iz bezbjednosti ciivlnog vazduhopolovstva (ECAC BPNA 1, ECAC BPNA 2);
Završen ICAO kurs za instruktore, instruktor za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva;
Predsjednik Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva;

Od januara 2011 godine sertifikovani auditor za oblast bezbjednosti Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC). Od 2011 do 2020 godine učestvovao u auditima devet aerodroma u Evropi I Aziji za potrebe Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva;
Govorim engleski jezik.

Stojan Terzić

Rođen sam 08.10.1998. godine u Beogradu, Srbija. Osnovnu školu “Luka Simonović” završio sam u Nikšiću, a Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici sa odličnim uspjehom i kao dobitnik diplome “Luča”. Medicinski fakultet UCG upisujem 2017. godine. U toku dosadašnjih studija dobitnik sam više Godišnjih studentskih nagrada Medicinskog fakulteta, državnih stipendija i stipendija grada Nikšić. Govorim engleski jezik. Trenutna srednja ocjena položenih ispita A(9,71).